Επισήμανση σχετικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής

13|01|12


Επισημαίνεται ότι στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη δράση digi-mobile πρέπει να περιλαμβάνεται και ο ισολογισμός-αποτελέσματα χρήσης για το οικονομικό έτος που αντιστοιχεί στα οικονομικά στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση στην ενότητα Β «Οικονομικά στοιχεία Επιχείρησης της ηλεκτρονικής αίτησης (μόνο για όσες επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να συντάσσουν). Όσες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού υποχρεωτικά συμπεριλαμβάνουν το σχετικό δικαιολογητικό στο φυσικό φάκελο που υποβάλλεται εντύπως μέσα σε δέκα 10 ημερολογιακές μέρες από την επιτυχή ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για επιχορήγηση  έργου. 

Περιεχόμενο Ιστού