Χαρακτηριστικά

Που απευθύνεται;

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι υφιστάμενες οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο. 

Δείτε αναλυτικά...


Τι ενέργειες είναι επιλέξιμες;

Απαραίτητα χαρακτηριστικά των χρηματοδοτούμενων εφαρμογών

Δείτε αναλυτικά...


Τι δαπάνες επιχορηγούνται;

 

Κάθε δικαιούχος που συμμετέχει  στη Δράση «digi-mobile» πρέπει να υλοποιήσει έργο που περιλαμβάνει δαπάνες σύμφωνες με τα παρακάτω:

«Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και/ ή Υπηρεσιών Λογισμικού με τη μορφή «Software as a Service» 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε καμία περίπτωση, δεν επιτρέπεται η χρηματοδότηση εξοπλισμού, στο πλαίσιο της δράσης. 

 

 

Δείτε αναλυτικά...

Προθεσμίες

Η έναρξη υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης, θα ανακοινωθεί επίσημα στο διαδικτυακό τόπο της δράσης και θα είναι τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία προκήρυξής της. 

Δείτε αναλυτικά...

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης που θα διατεθεί μέσω της παρούσας Δράσης ανέρχεται σε €15.000.000 ευρώ. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

Ύψος επιχορήγησης και Προϋπολογισμός Επενδυτικού Σχεδίου

 

Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού ανά υποβαλλόμενο έργο διαμορφώνεται από το δικαιούχο.  Σε κάθε περίπτωση ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης.

Η μέγιστη ενίσχυση (επιχορήγηση) αφορά στο 70% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τα:

  • €7.000 ευρώ για τις περιπτώσεις native mobile και web mobile εφαρμογών
  • €2.100 ευρώ για τις περιπτώσεις  των web mobile portals
 

 

Διάρκεια Υλοποίησης Έργων

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων έργων δεν δύναται να ξεπερνά τους πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έγκρισής τους, δηλαδή την ημερομηνία υπογραφής εκ μέρους της εταιρίας «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.», της απόφασης αποδοχής – έγκρισης της αίτησης συμμετοχής στη Δράση.  

 

Γεωγραφική περιοχή

Αιτήσεις για Επενδυτικά Σχέδια μπορούν να υποβληθούν από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται νόμιμα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές είναι όλες οι Περιφέρειες της Ελλάδας.

 

Από πού χρηματοδοτείται;

Η Δράση digi-mobile χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση.

Περιεχόμενο Ιστού