Χαρακτηριστικά

Κάθε δικαιούχος που συμμετέχει  στη Δράση «digi-mobile» πρέπει να υλοποιήσει έργο που περιλαμβάνει δαπάνες σύμφωνες με τα παρακάτω:

«Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και/ ή Υπηρεσιών Λογισμικού με τη μορφή «Software as a Service»:

Περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια λογισμικού που κρίνονται αναγκαίες για την ανάπτυξη και λειτουργία των εφαρμογών επί συσκευών κινητών επικοινωνιών και tablet-pc. Το εν λόγω λογισμικό, είτε αφορά κόστος αγοράς έτοιμου λογισμικού, είτε ανάπτυξης– παραμετροποίησης– προσαρμογής εφαρμογής λογισμικού, είτε παροχής με τη μορφή υπηρεσίας λογισμικού «Software as a Service», θα πρέπει να αναφέρεται αποκλειστικά στους σκοπούς της δράσης. 

Συμπληρωματικά των παραπάνω, είναι επιπλέον επιλέξιμες οι δαπάνες για:

  1. Φιλοξενία (hosting, app-stores κτλ.) για τη διάθεση και τοποθέτηση των εφαρμογών
  2. Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού και περιεχομένου που αξιοποιείται στο πλαίσιο των εφαρμογών
  3. Υπηρεσίες μετάπτωσης/ αναδιαμόρφωσης δεδομένων, υφιστάμενων εφαρμογών ή διαδικτυακών τόπων
  4. Υπηρεσίες ελέγχου λειτουργικότητας, ασφάλειας, χρηστικότητας κλπ.  των εφαρμογών

 

Λογισμικό που δεν σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη/ υλοποίηση εφαρμογών επί συσκευών κινητών επικοινωνιών δεν είναι επιλέξιμο προς χρηματοδότηση, επί ποινή απόρριψης της συνολικής πρότασης σε οποιοδήποτε στάδιο ελέγχου.

Σε καμία περίπτωση, δεν επιτρέπεται η χρηματοδότηση εξοπλισμού στο πλαίσιο της δράσης. 

Περιεχόμενο Ιστού