Συχνές Ερωτήσεις

FAQ: 2. Υποβολή2.01. Που μπορώ να βρω τις Υπεύθυνες Δηλώσεις για την υποβολή της αίτησης;
2.02. Θα πρέπει να υποβάλλω τα (εξοφλημένα) τιμολόγια στο φάκελο της πρότασης;
2.03 Υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης στο Πληροφοριακό Σύστημα της αίτησης μου χωρίς να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική υποβολή;
2.04 Από πού ενημερώνομαι για το εάν υποβλήθηκε επιτυχώς η ηλεκτρονική αίτηση;
2.05. Εάν δεσμευθεί όλο το διαθέσιμο ποσό για κάποια Περιφέρεια, επιτρέπει το ηλεκτρονικό σύστημα να συνεχιστούν οι υποβολές των επενδυτικών σχεδίων;
2.06. Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθεί ο «φάκελος αίτησης»;
2.07. Τι γίνεται σε περίπτωση εκπρόθεσμης αποστολής του φυσικού φακέλου της αίτησης;
2.08. Πώς υπολογίζεται η προθεσμία των 10 ημερών για την αποστολή του φακέλου της αίτησης; ΄Εχει σημασία η ώρα αποστολής;
2.09. Η προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών για την αποστολή του φακέλου είναι αργία. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;
2.10. Εκ παραδρομής δεν απέστειλα όλα τα δικαιολογητικά. Μπορώ να υποβάλλω συμπληρωματικά στοιχεία για να ληφθούν υπόψη κατά τον έλεγχο;
2.11 Ποια είναι τα προσωρινά φορολογικά οικονομικά στοιχεία που υποβάλλονται στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο το έντυπο Ε3
2.12 Σε ποια έτη αναφέρονται τα οικονομικά στοιχεία που υποβάλλει η επιχείρηση;

Περιεχόμενο Ιστού