Συχνές Ερωτήσεις

FAQ: 5. Διάφορες5.01. Υπάρχει περιορισμός ως προς τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες;
5.02. Από πότε είναι επιλέξιμες οι δαπάνες;
5.03. Το ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη;
5.04. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των native mobile και των web mobile applications;

Περιεχόμενο Ιστού