Ολοκλήρωση Υλοποίησης Επένδυσης

 
Για την ταχύτερη συμπλήρωση της πρότασης έργου, τον αρτιότερο έλεγχο των δαπανών της δράσης αλλά και για λόγους αποτελεσματικότερης κοινοποίησης στοιχείων των εν δυνάμει προμηθευτών προς τους υποψήφιους δικαιούχους σε ολόκληρη την Ελλάδα, προβλέπεται στο πλαίσιο της δράσης η σύνταξη «καταλόγου προμηθευτών».
Ο κατάλογος των ενδιαφερόμενων προμηθευτών αφορά στις επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν για λογαριασμό της δικαιούχου επιχείρησης, την πλήρη ανάπτυξη των εφαρμογών και την υποστήριξή τους στο πλαίσιο της δράσης. Ο κατάλογος αυτός είναι διαρκώς ανοικτός με την έννοια ότι προμηθεύτριες επιχειρήσεις μπορούν συνεχώς να εντάσσονται σε αυτή, προκειμένου να αποτελέσουν δυνητικούς συνεργάτες των δικαιούχων της δράσης.
Η υποβολή και η αξιολόγηση των στοιχείων των προμηθευτών πραγματοποιείται μέσω της συμπλήρωσης τυποποιημένης ηλεκτρονικής φόρμας, η οποία καταγράφει:
  • Την πλήρη επωνυμία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή
  • Τον διακριτικό του τίτλο
  • Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του
  • Τη διεύθυνση της έδρας του
H συμπλήρωση των στοιχείων του εκάστοτε προμηθευτή είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης του αντίστοιχου υποψήφιου δικαιούχου με τον οποίο πρόκειται να συνεργαστεί στο πλαίσιο της δράσης.
Σημειώνεται ότι η κατάρτιση του καταλόγου προμηθευτών, αποσκοπεί κυρίως στον αρτιότερο έλεγχο των δαπανών της δράσης καθώς και στην ενημέρωση των υποψήφιων δικαιούχων από όλη την Ελλάδα, για τη διερεύνηση πιθανών συνεργασιών. Η εταιρία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για πιθανά ζητήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ δικαιούχων και προμηθευτών. Οι σχέσεις μεταξύ δικαιούχων και προμηθευτών καθορίζονται αποκλειστικά από τις μεταξύ τους συμβάσεις , χωρίς καμία μεσολάβηση της «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ». 

Περιεχόμενο Ιστού