Τροποποίηση Ενταγμένης Πράξης

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος τροποποίησης του εγκεκριμένου Επενδυτικού Σχεδίου, που να αφορά σε:

 • Αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού,
 • Υπέρβαση των επιμέρους ορίων ανά κατηγορία ενέργειας ή κατηγορία δαπάνης, που αναγράφονται στον Οδηγό Υποβολής, και
 • Μεταβολή του φυσικού αντικειμένου κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μην εμπίπτει σαφώς σε κάποια από τις προβλεπόμενες επιλέξιμες ενέργειες ή κατηγορίες δαπανών.

Αναλυτικά
 
Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία και αναπόφευκτη μια τροποποίηση, αυτή θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή μόνο εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Διατηρούνται τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του εγκεκριμένου Επενδυτικού Σχεδίου,
 • Δεν αναιρείται κανένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας του δικαιούχου και
 • Διατηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί που έχουν τεθεί στους Οδηγούς της Δράσης.

 Οι τροποποιήσεις μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες:
1. Τροποποιήσεις μικρής εμβέλειας θεωρούνται αυτές που (ενδεικτικά) αφορούν σε:

 • Αλλαγή νομίμου εκπροσώπου, αλλαγή υπεύθυνου Επενδυτικού Σχεδίου κλπ.
 • Αλλαγή της μετοχικής / εταιρικής σύνθεσης της Δικαιούχου Επιχείρησης.
 • Αλλαγή επωνυμίας της Δικαιούχου Επιχείρησης.
 • Αλλαγή χαρακτηριστικών σε τμήμα λογισμικού υπό την προϋπόθεση ότι δε γίνεται υποβάθμιση του αρχικώς προδιαγεγραμμένου.
 • Αλλαγή των χαρακτηριστικών της τεχνικής λύσης, δεδομένου ότι αυτή θα πρέπει να αντικατασταθεί από τουλάχιστον ισοδύναμη.
 • Αλλαγή προμηθευτών που παρέχουν τυποποιημένες υπηρεσίες (π.χ. προμηθευτή του ίδιου εξοπλισμού), έτοιμα προϊόντα και δεν δύνανται να επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά και την ποιότητα του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου.
 • Μεταφορά δαπανών μεταξύ ενεργειών και κατηγοριών δαπανών γενικότερα, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι και περιορισμοί του Οδηγού Υποβολής και εφόσον οι εν λόγω τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες και αποτελούν ανάγκη του δικαιούχου για την ορθή υλοποίηση της επένδυσης.

Σε περίπτωση που μεταβολή μικρής εμβέλειας καθίσταται αναγκαία, ο δικαιούχος πρέπει να ενημερώσει υποχρεωτικά την Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. κατά το στάδιο ηλεκτρονικής υποβολής και αποστολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης, στο οποίο αναγράφονται όλες οι τεχνικές αλλαγές στην προτεινόμενη λύση. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να τεκμηριώνονται από κατάλληλα συνοδευτικά έγγραφα τεκμηρίωσης αυτών. Η Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε., κατά την επαλήθευση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης εξετάζει την ορθότητα αυτών των εγγράφων και τα αποδέχεται ή όχι. 
 
2. Τροποποιήσεις μεγάλης εμβέλειας θεωρούνται αυτές που αφορούν σε:

 • Αλλαγή νομικής μορφής που περιλαμβάνει αλλαγή του ΑΦΜ της Δικαιούχου Επιχείρησης
 • Αλλαγή τόπου υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου,
 •  Παράταση του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης.

Σε περίπτωση μεταβολή μεγάλης εμβέλειας καθίσταται αναγκαία, ο δικαιούχος πρέπει να ενημερώσει υποχρεωτικά την Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε., αφού προβεί σε αυτή. Η διαδικασία ενημέρωσης περιλαμβάνει τα παρακάτω:
1. Η Δικαιούχος Επιχείρηση υποβάλλει υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και σε φυσικό φάκελο Αίτημα Τροποποίησης πριν την ημερομηνία λήξης του επενδυτικού σχεδίου, στο οποίο περιλαμβάνονται:

 • Οι τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν,
 • Οι λόγοι για τους οποίους απαιτούνται αυτές οι τροποποιήσεις,
 • Οποιοδήποτε υποστηρικτικό υλικό (τεκμηρίωσης αλλαγής της νομικής μορφής, την μεταβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τον τόπο άσκησης της δραστηριότητας της επιχείρησης, των λόγων αιτήματος παράτασης) απαιτείται για την τεκμηρίωση των αιτούμενων τροποποιήσεων.

2. Η Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. προκειμένου να αποδεχτεί ή να απορρίψει το Αίτημα Τροποποίησης που υποβάλλει η Δικαιούχος Επιχείρηση, το εξετάζει με βάση τους όρους της απόφασης αποδοχής – έγκρισης της αίτησης και τους Οδηγούς της Δράσης, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο οι προτεινόμενες αλλαγές μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Ειδικότερα, το αρμόδιο όργανο της Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. εξετάζει τις ακριβείς διαφοροποιήσεις σε σχέση με:

 • την κάλυψη των στόχων που έχουν τεθεί για τη Δράση,
 • τα κριτήρια επιλεξιμότητας της Δράσης,
 • τα κριτήρια κατάταξης της Δράσης

Περιεχόμενο Ιστού